hotline (24/7) 0983.462.180

Đội ngũ quản lý

 Bà Nguyễn Thị Mai
Bà Nguyễn Thị Hương Bà Vũ Thị Hương Sen Bà Nguyễn Ngọc Điệp
Hiệu Trưởng Quản lý Chuyên môn Quản lý Chương trình  tiếng Anh Quản lý Chăm sóc
Cử nhân khoa mầm non, Đại học SP Hà Nội Thạc sĩ giáo dục ,
Đại học Sư phạm Hà Nội
Cử nhân Sư phạm tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội Chuyên ngành Dược
©copyright: Pink House Plus