hotline (24/7) 0983.462.180

Ban cố vấn

 
Ông Lê Tuấn Anh

Ông Vũ Phạm Hải Đăng

Bà Lê Thị Hoàng Anh
 Thành viên Ban cố vấn  Thành viên Ban cố vấn  Thành viên Ban cố vấn
 Tiến sĩ Quản lý,
Đại học Griffith, Australia
 Tiến sĩ Kinh tế,
Đại học Tổng hợp New York, Hoa Kỳ
Cử nhân Tiếng Anh,
Đai học SP Ngoại ngữ Hà Nội
©copyright: Pink House Plus